Säännöt


Voimassaolevat säännöt: 06.09.2022 14:01:12

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Bjarne Westermarck -yhdistys ja sen kotipaikka
on Järvenpään kaupunki. Yhdistys on suomenkielinen ja se on
sitoutumaton aatteellinen yhdistys.


2§ Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on järvenpääläisen oman
kotiseututuntemuksen, yhteenkuuluvaisutta luovan kotiseutuhengen ja
Järvenpään kulttuurisen identiteetin vahvistaminen. Yhdistys edistää
Järvenpään kehitysvaiheiden ja nykyisyyden tuntemusta, osallistuu
keskusteluun kaupungin kulttuurista ja muusta kehityksestä.

Yhdistyksen erityisenä tehtävänä on tehdä tunnetuksi Järvenpään
kartanon omistajan, maanviljelysneuvos Bjarne Westermarckin
elämäntyötä Järvenpään taajaman kehittäjänä ja valtakunnallisena
vaikuttajana.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- pitää seminaareja sekä esitelmä -ja keskustelutilaisuuksia, tekee
aloitteita, antaa lausuntoja ja osallistuu yhteiskunnalliseen
keskusteluun.

- toteuttaa Bjarne Westermarckin elämäntyötä ja Järvenpäätä koskevaa
tiedotus -ja julkaisutoimintaa.

- järjestää tarkoitustaan edistäviä tutkimuksia ja selvityksiä.

- toimii muistomerkin saamiseksi Bjarne Westermarckille
Järvenpäähän.

- tekee tunnetuksi Bjarne Westermarckiin liittyviä rakennuksia ja
muita kohteita Järvenpäässä.

- ryhtyy muihinkin tarpeellisiin toimenpiteisiin tarkoituksensa
toteuttamiseksi.


3§ Jäsenet

Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä ja yhteisöjäseniä.
Yhdistys voi nimetä kunniajäsenia ja kunniapuheenjohtajan.
Jäsen voidaan katsoa eronneeksi hallituksen päätöksellä, mikäli hän
on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena.


4§ Jäsenmaksu ja muu varainhankinta

Jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia, järjestää keräyksiä ja arpajaisia asianomaisella luvalla sekä hankkia muilla näihin verrattavilla tavoilla varoja toimintansa rahoittamiseksi.


5§ Hallitus

Hallitusta johtaa syyskokouksen valitsema yhdistyksen puheenjohtaja, joka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi. Hallitukseen valitaan lisäksi kuusi - kahdeksan ( 6 - 8 ) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa kahdeksi (2) toimivuodeksi, näistä   erovuoroisia on vuosittain puolet. Erovuoroiset voidaan valita uudelleen yhdistyskokouksen niin päättäessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin.
Taloudenhoitajana voi toimia hallituksen ulkopuolinen henkilö.
Hallituksen jäsenen erotessa kesken toimikauden yhdistyskokous voi
valita hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi kaudeksi.

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä.
Hallitus voi asettaa sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille
vastuullisia, pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia. Toimikuntien
jäseninä voi myös toimia hallituksen ulkopuolisia henkilöitä.


6§ Hallituksen tehtävät

Kutsuu yhdistyksen koolle, valmistelee sille esitettävät asiat ja
suorittaa yhdistyksen kokouksen sille antamat tehtävät.

Laatii toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä hoitaa yhdistyksen
raha-asioita ja omaisuutta.

Laatii tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä
Pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä.


7§ Nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.


8§ Tili- ja toimintakausi

Yhdistyksen tili- ja toimintakausikausi on kalenterivuosi.
Yhdistyksellä on yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

Tilit ja hallituksen toimintakertomus on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.
Toiminnantarkastajien on jätettävä lausuntonsa hallitukselle
viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.


9§ Kokoukset

Yhdistyksellä on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta: kevät-
ja syyskokous. Kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun ja syyskokous
marraskuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, milloin vähintään yksi
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
kirjallisesti pyytää käsittelemään erityisesti ilmoitettua asiaa.

Päätökset kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen on lähetettävä kokouskutsu jäsenille viimeistään kaksi
viikkoa ennen kokousta.


10§ Sääntömääräisten kokousten asiat

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat

1. Todetaan kokouksen laillisuus
2. Valitaan kokousvirkailijat
3. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä
vuodelta
4. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle edelliseltä tilikaudelta.
6. Käsitellään muut esille tulevat asiat

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat

1. Todetaan kokouksen laillisuus
2. Valitaan kokousvirkailijat
3. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja
4. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
5. Valitaan yhdistykselle yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja
varatoiminnantarkastaja
6. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista ja kannattajajäsenmaksusta.
7. Käsitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle
vuodelle
8. Käsitellään muut esille tulevat asiat


11§ Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen sääntömääräisessä
kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä. Muutoksia
koskevat esitykset tulee jättää hallitukselle viimeistään kuukautta
ennen kokousta.

Hallitus tekee patentti -ja rekisterihallitukselle ( PRH )
ilmoituksen muutetuista säännöistä niiden tultua hyväksytyksi
yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa sekä ilmoittaa
vastuuhenkilöiden ja nimenkirjoittajien muutokset valintakokouksen
jälkeen PRH:lle viivytyksettä.

 

12§ Yhdistyksen toiminnan lopettaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä kummassakin kokouksessa. Kokousten
järjestämisen väliaika on oltava vähintään yksi (1) kuukausi.
Kokouskutsuissa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Kun päätös yhdistyksen purkamisesta on tapahtunut sääntöjen
edellyttämällä tavalla, luovutetaan yhdistyksen varat ja omaisuus
kokouksen päättämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan
tarkoitukseen.


13§ Muuta

Muilta osin yhdistys noudattaa toiminnassaan yhdistyslain sääntöjä.